Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Rizikové a právní upozornění

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu či prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen "GIC") a dále též u smluvních partnerů, kde Vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.

Informace uvedené na těchto internetových stránkách mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které GIC považuje za spolehlivé, přesto však GIC neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s jejich využitím vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené informace ověřte nebo se informujte u Vašeho investičního zprostředkovatele nebo přímo u GIC. V případě predikcí není možné poskytnout žádnou záruku toho, že skutečný vývoj trhů bude dle našeho výhledu. Investice je výsledkem vlastního výběru investora, přičemž před výběrem konkrétního fondu je vždy třeba zvážit vlastní finanční situaci, vztah k riziku a účel.

Právní upozornění

Právní jednání Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. podléhá následujícím omezením:

  • Reklamní sdělení GIC slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
  • GIC si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci GIC.
  • GIC upozorňuje, že v případě změny právních předpisů či jiných legislativních podmínek je GIC oprávněna změnit podmínky poskytování svých produktů či jejich poskytování zcela ukončit.
  • Pokud GIC nestanovila nebo nebylo ujednáno jinak, GIC právně jedná jen v písemné formě a jednání v jiné formě GIC nezavazuje.
  • GIC vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.
  • GIC poskytuje informace výhradně na základě podkladů dostupných GIC ke dni poskytnutí příslušné informace a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění informace okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace.