Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond živé planety

Úplný název: Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0,01%

0.9261

Hodnota podílového listu
k 06.08.2020

Generali Fond živé planety je určen investorům, kteří hledají zajímavé zhodnocení a jsou ochotni tolerovat vyšší kolísavost svého majetku. Fond se zaměřuje na investice do společností, které mají pozitivní přístup ke změně klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Konkrétně jde o oblasti, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály. Vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají v důsledku proměny klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení v těchto sektorech poptávaná. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu živé planety?

 • Ochrana klimatu

  Skleníkový efekt, globální oteplování – po narůstajícím počtu přírodních katastrof a extrémním výkyvům počasí už nejde jen o abstraktní a vzdálené pojmy. Skutečně nám začínají ovlivňovat náš každodenní život. Bez ochrany klimatu se neobejdeme.
 • Obnovitelné zdroje energie

  Zodpovědný přístup vede i k přehodnocení zdrojů výroby elektrické energie. Cílem je být nezávislý a snižovat míru ekologické zátěže. Význam alternativních energií tak přirozeně roste. Společnosti působící v oblasti vodní energetiky, geotermie, solární energie, biomasy či větrné energie mají zelenou.
 • Čistá voda a biozemědělství

  Nejen ropa nebo kovy, ale i čistá voda je stále větším problémem. Jde o jeden z největších problémů, kterým svět čelí. Světová spotřeba pitné vody roste, zatímco globální rezervy kontinuálně ubývají. Firmy zabývající se zpracováním a úpravou vody mají velký potenciál, stejně tak biozemědělství. Bioprodukty jsou stále oblíbenější a jejich prodej výrazně roste.
 • Nové materiály a technologie

  Zefektivnění výroby si žádá nové materiály vykazující zlepšené vlastnosti. Důležitá role připadá bioinženýrství, nanotechnologiím či recyklaci.
 • Nová třída investic

  Co je ekologické, je společensky vítané a perspektivní. Efektivnější využívání nerostných surovin šetří náklady. Alternativní zdroje energie činí firmy nezávislými na cenách ropy. Ochrana životního prostředí, ekologie, trvale udržitelný rozvoj, etika tvoří nově vzniklou, unikátní třídu investic, před kterou stojí ohromný růstový potenciál.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

Celý název fondu: Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond živé planety
Zaměření fondu: speciální fond smíšený
Datum založení: 25.6.2007
Zahájení prodeje: 16.7.2007
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100951110/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008472693
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 %
od 500 000 Kč do  999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2,5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 CZK

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 Kč
Celková nákladovost (TER): 2,39 %
Z toho manažerský poplatek*:

2,25 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na podílový list 0,9261 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 7,74 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 17,64 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -2,02 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 10,09 %
Výkonnost fondu od začátku roku 2,5 %
Výkonnost fondu za 3 roky 18,25 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 5,75 %
Výkonnost fondu za 5 let 31,62 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 5,65 %
Výkonnost fondu za rok 2019 27,63 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -7,86 %
Výkonnost fondu za rok 2017 9,76 %
Výkonnost fondu za rok 2016 2,16 %
Výkonnost fondu za rok 2015 2,16 %
Výkonnost fondu za rok 2014 3,6 %
Výkonnost fondu za rok 2013 27,19 %
Výkonnost fondu za rok 2012 8,16 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -24,5 %
Výkonnost fondu za rok 2010 -2,99 %
Výkonnost fondu za rok 2009 8,24 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -43,35 %
Výkonnost fondu za rok 2007 4,78 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.