Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond nemovitostních akcií

Úplný název: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

-0,18%

0.8148

Hodnota podílového listu
k 06.08.2020

Generali Fond nemovitostních akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Z regionálního hlediska je fond koncipován jako globální se zaměřením na regiony, kde očekáváme vysoký růstový potenciál. Fond se zaměřuje zejména na region střední a východní Evropy. V portfoliu fondu jsou zastoupeny tzv. realitní trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Jedná se o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemž minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend. V portfoliu jsou nejen nemovitostní akcie nabízející nadprůměrné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské společnosti vyznačující se výrazně vyšším růstovým potenciálem, u kterých je však nutné počítat s relativně vysokou "„volatilitou“" (tj. cenovým kolísáním). Měnové riziko je zajištěno. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu nemovitostních akcií?

 • Pojistka proti inflaci

  Investování do nemovitostí je ochranou proti inflaci či nejistotě. 
 • Potenciál růstu ceny

  Nemovitosti jsou ve své podstatě podobné dividendovým akciím (akcionářům jsou vypláceny dividendy, vlastníkům nemovitostí plynou příjmy z nájemného). Investice do regionu střední a východní Evropy navíc vytváří větší potenciál pro dosažení vyšších výnosů, neboť rozvinutost nemovitostního trhu je zatím nižší než je průměr v EU.
 • Pojistka proti politické nestabilitě

  Nemovitosti na rozdíl od cenných papírů mají nejen investiční, ale i užitnou hodnotu, a jsou tudíž méně citlivé k politickým rizikům než jiné typy investic.
 • Diverzifikace

  Stejně jako akcie, dluhopisy a peníze, patří nemovitosti do každého portfolia. Navíc jde o reálná aktiva, jejichž hodnota dlouhodobě roste.
 • Likvidita

  Prodej nemovitostí trvá i několik měsíců, odkup cenných papírů proběhne během několika dnů. 
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částekCelý název fondu: Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s
Marketingové označení fondu: Generali Fond nemovitostních akcií
Zaměření fondu: akciový
Založen: 24.7.2006
Zahájení prodeje: 1.8.2006
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100551109/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008472396
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3.5 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2.5%
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 CZK

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 Kč
Celková nákladovost (TER): 2,35 %
Z toho manažerský poplatek*:

2,30 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na podílový list 0,8148 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc N/A %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 6,57 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -23,33 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -14,18 %
Výkonnost fondu od začátku roku -21,26 %
Výkonnost fondu za 3 roky -7,43 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -2,54 %
Výkonnost fondu za 5 let 4,6 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,9 %
Výkonnost fondu za rok 2019 23,74 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -10,04 %
Výkonnost fondu za rok 2017 13,38 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,39 %
Výkonnost fondu za rok 2015 8,75 %
Výkonnost fondu za rok 2014 14,82 %
Výkonnost fondu za rok 2013 2,63 %
Výkonnost fondu za rok 2012 19,47 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -18,6 %
Výkonnost fondu za rok 2010 15,21 %
Výkonnost fondu za rok 2009 40,11 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -55,04 %
Výkonnost fondu za rok 2007 -20,89 %
Výkonnost fondu za rok 2006 9,77 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.