Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Automatická výměna informací o finančních účtech

Common Reporting Standard, zkráceně „CRS“. Základní informace pro klienty Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“).

Na této stránce bychom vám rádi vysvětlili základní pojmy týkající se automatické výměny informací oznamovaných finančními institucemi v daňové oblasti. Jako oznamující česká finanční instituce musíme plnit povinnosti, ke kterým se zavázala Česká republika v rámci Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (dále jen „Dohoda CRS“). Cílem Dohody CRS je mezinárodní boj proti daňovým únikům

Při zpracování údajů v rámci automatické výměny informací oznamovaných finančními institucemi v daňové oblasti se řídíme zákonem č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“), který je implementací směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC) ve znění směrnice Rady 2014/107/EU (tzv. DAC2). 

Zákon stanovuje pro finanční instituce postupy identifikace oznamovaných účtů a získání informací o jejich majitelích. Tato data se následně v rámci ČR oznamují Specializovanému finančnímu úřadu, který následně zajistí jejich další distribuci všem kompetentním daňovým úřadům ostatních zúčastněných států Dohody CRS.

 

Zákon ukládá finančním institucím tyto povinnosti:

1. Povinnost zjišťovat údaje o oznamovaném účtu

Zjišťovanými údaji o oznamovaném účtu jsou:

 • jméno nebo označení majitele účtu,
 • datum a místo narození majitele účtu,
 • adresa místa trvalého nebo jiného pobytu nebo adresa sídla majitele účtu a
 • daňové identifikační číslo (DIČ) nebo jiné obdobné číslo majitele účtu používané pro daňové účely v zúčastněném státě, kde je daňovým rezidentem, a kód tohoto státu
 • číslo oznamovaného účtu
 • zůstatek na oznamovaném účtu ke konci kalendářního roku (pokud byl v daném období účet zrušen – informace o jeho zrušení)
 • celkové hrubé výnosy z prodeje nebo zpětného odkupu finančního majetku

2. Povinnost prověřovat následující údaje o klientovi

u fyzických osob:

 • identifikaci majitele účtu jako daňového rezidenta zúčastněného státu,
 • aktuální adresu pro doručování nebo adresu bydliště, včetně poštovní přihrádky, v zúčastněném státě,
 • jedno nebo více telefonních čísel v zúčastněném státě a žádné telefonní číslo v ČR,
 • trvalé příkazy pro převod finančních prostředků na účet vedený v zúčastněném státu,
 • aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo udělené osobě s adresou v zúčastněném státě,
 • instrukce pro úschovu pošty nebo adresa osoby přebírající poštu v zúčastněném státě, jestliže Společnost neeviduje jinou adresu majitele účtu.

u právnických osob:

 • identifikace majitele účtu právnické osoby jako daňového rezidenta zúčastněného státu,
 • adresu sídla nebo aktuální adresu pro doručování, včetně poštovní přihrádky, v zúčastněném státě,
 • místo založení nebo zřízení právnické osoby; nebo adresu jednoho správce nebo několika správců svěřenského fondu v zúčastněném státě,
 • daňové rezidentství ovládajících osob právnické osoby v zúčastněném státě
 • trvalé příkazy pro převod finančních prostředků na účet vedený v zúčastněném státu,
 • aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo udělené osobě s adresou v zúčastněném státě.

V rámci zjišťování a prověřování údajů o oznamovaném účtu jsou Klienti ze Zákona povinni poskytnout Společnosti potřebnou součinnost. Klienty, kterých se doplnění údajů v rámci automatické výměny informací o finančních účtech v daňové oblasti týká, budeme kontaktovat.

3. Oznamování informací Specializovanému finančnímu úřadu

Předmětem pravidelného oznamování jsou daňoví nerezidenti ČR, respektive daňoví rezidenti zúčastněných států Dohody CRS, zůstatky na jejich majetkových účtech, vyplacené finanční příjmy, výnosy z prodeje finančních aktiv. Každoročně k 30. červnu Společnost oznamuje zjištěné informace Specializovanému finančnímu úřadu, který následně zajistí jejich další distribuci všem kompetentním daňovým úřadům ostatních zúčastněných států, přičemž dotčené klienty o této skutečnosti Společnost informuje nejpozději měsíc před provedením oznámení Specializovanému finančnímu úřadu za příslušné období. 

Disclaimer

Tato stránka obsahuje obecné shrnutí informací za účelem jejich poskytnutí klientům. V žádném případě ji nelze považovat za daňové nebo právní rady. Společnost žádným způsobem nezaručuje přesnost a úplnost uvedených informací a nenese odpovědnost za případné chyby nebo ztráty vzniklé v důsledku rozhodnutí vycházejících ze zde uvedených informací.