Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete využívat jen nezbytná cookies na stránce Generali Investments CEE. Pro dosažení co nejlepšího uživatelského zážitku doporučujeme povolit všechny typy cookies. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoli zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Generali Fond komoditní

Úplný název: Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0%

3.73

Hodnota investiční akcie
k 06.08.2020

Generali Fond komoditní je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu aktiv – komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odráží ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Generali Fond komoditní je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné. Zatímco jiné obdobné fondy se zaměřují na investice do společností z komoditního sektoru (např. těžařské firmy), v případě tohoto fondu se jedná ryze o přímé investice do jednotlivých komodit. Cílem fondu je nabídnout investorům vyvážené komoditní portfolio, které bude ideálním doplňkem každé investice dosud zaměřené pouze na akcie a dluhopisy. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fond komoditního?

 • Ideální prvek diverzifikace portfolia

  Komodity se proti klasickým třídám aktiv, jakými jsou akcie nebo dluhopisy, chovají odlišně.
 • Dlouhodobý růst poptávky

  Poptávka po komoditách je tažena růstem světové populace ve světě a také vyšším hospodářským růstem zejména z tzv. rozvíjejících se zemí v čele s Čínou a Indií.
 • Jde o reálná aktiva, která mají vždy svou hodnotu

  Komodity mohou růst, ale i klesat. Nikdy však nemohou klesnout jako v případě akcií nebo dluhopisů na nulu. Vždy mají svou reálnou hodnotu, která kryje pořizovací náklady.
 • Zajištění měnového rizika

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Je možné investovat již od nízkých částek

Úplný název fondu:

 

Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Marketingové označení fondu: Generali Fond komoditní
Zaměření fondu: komoditní
Datum založení: 6.8.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN: CZ44 2700 0000 0005 6645 0000
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B469TQ76
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu

od 0 - 3 999 EUR - 4 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 3,5 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 3 %
od 40 000 EUR a více - 2,5 %

Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 3,95 %
Manažerský poplatek*:

0.00 % 

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 06.08.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 3,73 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 7,18 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 16,56 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -16,37 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -18,74 %
Výkonnost fondu od začátku roku -23,09 %
Výkonnost fondu za 3 roky -30,67 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -11,49 %
Výkonnost fondu za 5 let -38,55 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. -9,28 %
Výkonnost fondu za rok 2019 3,63 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -16,73 %
Výkonnost fondu za rok 2017 -1,06 %
Výkonnost fondu za rok 2016 5,19 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -25,41 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -17,07 %
Výkonnost fondu za rok 2013 -13,31 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -5,18 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,62 %
Výkonnost fondu za rok 2010 17,5 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde . V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.